Mânăstirea Frăsinei – Monastery Frasinei

Istoricul mânăstirii:

Mânăstirea Frăsinei există de la începutul sec XVIII. În anul 1710 doi călugări sihaştri vin şi ridică aici cu binecuvântarea Episcopului Damaschin al Râmnicului o bisericuţă din lemn cu hramul ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”. În anul 1763 Cârstea Iovipali cu fratele său Damian şi cu fiul cel dintâi, Nicoliţă Iovipali, zidesc în locul bisericii din lemn învechită, biserică din zid, care se păstrează pînă azi la cimitirulcălugărilor. În jurul ei erau chilii care azi nu mai sunt. Prin anul 1787-1788, în războiul turcilor cu nemţii, schitul este părăsit de călugări pustiindu-se până în anul 1845. În acest an vine la Frăsinei călugărul Acachie de la Mânăstirea Cernica şi care cu învoirea urmaşului primilor ctitori, Gheorghe Iovipali, începe renovarea schitului; pridvorul deschis al bisericii se închide cu cărămidă şi se zugrăveşte, refăcând şi încăperile chiliilor. Lucrările se termină la 10 iunie 1848.

În anul 1859 Episcopul Râmnicului Sf Calinic vizitează Frăsinei şi hotărăşte ridicarea altor construcţii mai sus de bisericuţa cea veche, pe locul de azi. Lucrările pentru biserica mare cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” încep în anul 1860 şi se termină la 12 mai 1863. Tot în acest timp se ridică în jurul bisericii, din partea de sud, apus şi nord, chilii pentru călugări.

Fostul arhimandrit de scaun al Episcopiei Râmnicului, apoi Episcop de Roman (1900-1911) Gherasim Safirim a făcut cheltuieli mari pentru casele de pe latura de răsărit precum şi paraclisul în anul 1888.

Biserica veche îşi păstrează pictura în interior, de la 1763, fiind făcută de ,,Teodor Zugravul şi Enache ucenicul”. În tindă este pictura de la 1848. Biserica mare a fost pictată de pictorul ardelean Mişu Pop, pictură realistă, după influienţe italiene, în stilul pictorului Gheorghe Tatarăşcu.

În anul 1864 domnitorul Alexandru Ioan Cuza, apreciind pe ctitorul cel nou de la Frăsinei, Episcopul Sf Calinic, exceptează de la expropiere Mânăstirea Frăsinei.

În decursul vremurilor, Mânăstirea Frăsinei a prosperat cu alte clădiri şi anexe, aşa cum se vede azi. Sf Calinic, ctitorul Sf Mânăstiri Frăsinei, a pus aici rânduiala de slujbă şi trăire religioasă, după tipicul Sf Munte Athos, în care se include şi resticţia, ca în Sf Mânăstire Frăsinei să nu intre niciodată femei.

Este situată la aproximativ 25 km de Râmnicu Vâlcea, spre Sibiu.

 

History monastery:

Frasinei monastery there from the beginning of the eighteenth century. In 1710 two monks and hermits come here with the blessing of Bishop Damascene amounts of Ramnic a wooden church dedicated,, Birth of St. John the Baptist . In 1763 Cârstea Iovipali his brother Damian and the first son Nikolai Iovipali, build rather old wooden church, church wall, which is kept till today cimitirulcălugărilor. Around her were the cells that are no longer today. By the year 1787-1788, the Turkish War Germans hermitage is left of the desert monks until 1845. In this year comes to Frasinei Acacius monk from the Monastery CERN and with the permission of the first founders successor, George Iovipali begins renovation hermitage; open porch with brick church closes and paints, restoring and rooms of the cells. The work ends on June 10, 1848.
In 1859 Bishop St. Calinic Râmnic visits Ash decides otherwise raising the building above the old church on the site today. Works great church dedicated to the Assumption,, beginning in 1860 and ending on 12 May 1863. Also this time around the church rises from the south, west and north, cells for the monks.
Former Episcopal Archimandrite seat Râmnic then Bishop of Roman (1900-1911) Gerasimos sapphire made ​​large expenditures for the houses on the east side and the chapel in 1888.
The old church retains interior painting, from 1763, was made ​​by,, Teodor Painter and Enache disciple . The porch is large painting from 1848. The church was painted by painter ardelean Misu Pop, realistic painting after the Italian influences in the style of painter George Tatarascu.
In 1864 the ruler Alexandru Ioan Cuza, appreciating the founder of the new ash Calinic Bishop St., exempt from expropriation Frasinei Monastery.
In course of time, Frasinei Monastery prospered with other buildings and annexes, as seen today. St. Calinic, founder of monasteries St. ash, put here the order of service and religious experience, as typical St. Mount Athos, which includes restrictive policies as the Monastery of St. Frasinei women never enter.

It is situated about 25 km from Ramnicu Valcea to Sibiu.

frasi 1

frasi 2

frasi 3

frasi 4

frasi 5

frasi 6

frasi 7

frasi 8

frasi 9

frasi 10

frasi 11

frasi 12

frasi 13

frasi 14

La 2 kilometri de mânăstire, jos, se află biserica mică (de maici) unde se pot ruga femeile.

At 2 km from the monastery, below, is the small church (nuns) where women can pray.

frasi 15

frasi 16

frasi 17

DSCF7124

DSCF7128

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s