Mânăstirea Căldăruşani – Căldăruşani Monastery

Istoricul mânăstirii:

În marele şi nesfârşitul codru al Vlasiei, la începutul sec. al XVII, Domnitorul Matei Basarab, îndrăgostindu-se de aceste mirifice locuri în anul 1637, ridică lângă un vechi schit de lemn, unul dintre cele mai importante şi mai remarcabile monumente, Mănăstirea Căldăruşani.
Domnitorul ridică trei laturi de chilii plus un zid de apărare în partea de răsărit, mănăstirea fiind prevăzută cu un înalt turn de strajă – Clopotniţa de astăzi, toate acestea fiind înconjurate din trei părţi de lacul Căldăruşani.
În dreapta intrării se află pivniţa (care păstrează bolţile originale), deasupra ei aflându-se vechea sală a tronului domnitorului Matei Basarab care acum adăposteşte Sala Tezaurului (aici fiind expuse cruci, potire, veşminte arhiereşti, broderii, candele, totul de o inestimabilă valoare).
În anul 1638, într-o sută de zile, biserica din cărămidă şi piatră de râu a fost ridicată, fiind sfinţită la 26 decembrie. Pictura originală a fost refăcută în anii 1778, 1817, 1911, ultima oară de pictorul Belizarie.
Sfânta Mănăstire Căldăruşani s-a remarcat de-a lungul istoriei ca un important centru al renaşterii spiritual-duhovniceşti a Ţării Româneşti. Viaţa monahal-duhovnicească este intens trăită de la ctitorie până în prezent de întreaga obşte, rugăciunea şi munca fiind împletite aici după vechile canoane ale Sfintilor Părinţi şi rânduielile Bisericii de Răsărit. De mănăstirea Căldăruşani a fost legată şi activitatea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti (1823-1834). Aici se găsesc şi sfintele sale moaşte.
Muzeul Mănăstirii adăposteşte obiecte deosebit de valoaroase: icoane şi tablouri pictate de corifei ai picturii (Evghenie Lazăr, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Tătărăscu, Sava Hentia), argintărie, vase sfinte, veşminte arhiereşti, broderii de aur şi argint de un ales simţ artistic şi de o mare fineţe. Toate acestea împreună cu valoroasa bibliotecă ce adăposteşte mii de manuscrise şi cărti bisericeşti în latină, greacă, franceză, italiană şi română, datând din sec. XVII şi până azi, dau mănăstirii o valoare istorică şi spirituală de necontestat.
Aici creştinii ortodocşi se adună în cuget curat să-şi potoleasca setea veşnic nepotolită după Întâiul lor Părinte Sufletesc – Dumnezeu.

Localizare:

Mânăstirea Căldăruşani se află la 40 km nord – est de Bucureşti, pe o peninsulă înconjurată de lacul cu acelaşi nume, pe locul unde odinioară se aflau codrii Vlăsiei.

History monastery:

In the great and endless woods of Vlasiei the early century . seventeenth , Prince Matei Basarab , falling in love with these wonderful places in 1637 , up by an old wooden hermitage , one of the most important and outstanding monuments Monastery Căldăruşani .
Prince raises three sides plus a wall of defense cells in the east , the monastery is equipped with a high watch tower – Bell today, all of them surrounded on three sides by Lake Căldăruşani .
The basement entrance is right (which retains its original vault ) , above it being old ruler Matei Basarab throne room which now houses the Treasure Room ( here being exposed crosses, chalices , vestments bishop , embroidery , candles, all of inestimable value ) .
In 1638 , in a hundred days , the church of brick and stone river was high , and was consecrated on December 26 . The original painting was restored in 1778 , 1817 , 1911, the last time the painter Belizarie .
Holy Monastery Căldăruşani noted throughout history as an important spiritual spiritual rebirth of the Romanian Country . Monastic life is intensely spiritual , living far from the foundation of the entire community , prayer and work are intertwined here by the old canons and ordinances of the Fathers of the Eastern Church . The monastery was linked Căldăruşani activity of the Holy Hierarch Gregory Teacher , Metropolitan of Romanian ( 1823-1834 ) . You can also find his holy relics .
Monastery Museum houses particularly valuable objects : icons and paintings of leaders of the painting ( Eugene Lazar , Nicolae Grigorescu , George Tatarescu Sava Hentia ) , silverware , pots holy bishop’s robes , gold and silver embroidery of a particular artistic vision and great finesse. All this together with the valuable library which houses thousands of manuscripts and religious books in Latin , Greek, French , Italian and Romanian , dating from . XVII and until today , giving the monastery undeniable historical and spiritual value .
Here Orthodox Christians gather to conscience forever insatiable thirst after The First Their Souls Father – God.

Location:

Căldăruşani Monastery is 40 km north – east of Bucharest, on a peninsula surrounded by lake of the same name, the place where once there were forests Vlăsiei.

caldarusani 1

DSCF7284DSCF7285

DSCF7352

caldarusani 2

DSCF7313

caldarusani 3caldarusani 4caldarusani 5caldarusani 6caldarusani 7DSCF7307

caldarusani 8caldarusani 9caldarusani 10caldarusani 11caldarusani 12caldarusani 13caldarusani 14

DSCF7324

DSCF7331

DSCF7336

DSCF7340

DSCF7353DSCF7357caldarusani 15

caldarusani 16caldarusani 17caldarusani 18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s