Biserica Precupeţii Noi, Bucuresti – The Church New Precupetii, Bucharest

Istoricul bisericii:

 

Pe locul actualei biserici, în  anul 1713, din initiaţiva precupeţului Constantin Miulescu,  a fost ridicată o biserică de lemn, care a luat de la început numele, după ocupaţia ctitorului ei, „Precupeţii Noi”. În jurul bisericii a fiinţat un cimitir. După trecerea unui veac, biserica  s-a degradat. În anul 1814, Bârcă, măcelarul, ajutat  şi de alţi enoriaşi, clădeşte o biserică de zid.

În anul 1865, epitropia de atunci, constatând că biserica a devenit neîncăpătoare, hotărăşte mărirea ei in lungime, o zugrăveşte şi aşează o tâmplă nouă. În anul 1872, cu contribuţia credincioşilor, biserica a fost restaurată, cheltuindu-se suma de 9.875 lei. Din cauză că în cimitirul din jurul bisericii se îngropau pe lângă răposaţii parohiei şi alţi morţi – din cei veniţi din provincie şi din spitalele bucureştene – epitropia hotărăşte în anul 1873 să nu mai îngroape decât raposaţii din parohie, urmând ca în anul 1890 cimitirul să fie desfiinţat.

In 1877, epitropii: V.Blehan,C.I,Cocioveanu, în frunte cu preotul D.N.Mirodot, repară în totalitate biserica, lucrarea terminându-se în anul 1878. Încă din anul 1866, biserica avea în curtea sa şase chilii pe care le închiriase prin licitaţie.

În anul 1887, preoţii şi enoriaşii îl desemnează pe argintarul Andrei Dumitru să îmbrace cu argint icoanele împărăteşti.

În anul 1893, pictorul Anton Serafim zugrăveşte biserica, iar antreprenorul G. Georgescu execută reparaţii interioare şi  exterioare, care au fost finanţate cu  o sumă strânsă de la enoriasi şi cu o contribuţie din partea primăriei, astfel că, în anul 1894, locaşul este ridicat la rangul de biserică parohială.

În anul 1898, din donaţiile credincioşilor şi cu ajutorul epitropilor Gh. Radulescu şi Gheorghe Dumitrescu precum şi cu purtarea de grijă a preoţilor Ioan Rusescu şi Atanasie Niculescu, se înzestrează biserica cu policandrul cel mare cu 24 de lumini, cu două sfeşnice împărăteşti de bronz cu trei braţe şi cu un clopot de 333 kg. În anul 1914, a fost introdusă lumina electrică, iar în 1921, se repară acoperişul, se refac tencuielile şi se spală pictura, totul costând 9600 lei, sumă adunată de la enoriaşi. În acelaşi an, Ministerul de Razboi donează bisericii un clopot turnat la Uzinele Reşiţa.

Biserica este acoperită cu tablă galvanizată în anul 1926, când se spală şi se repară pictura de către pictorul Constantin Petrescu Dragu.

În cei patruzeci de ani de păstorire a preotului Antipa Florescu, biserica a fost înzestrată cu icoane ce împodobesc sfânta biserica şi astăzi.

În urma cutremurului din anul 1940, biserica a suferit mari stricăciuni. În anul 1943, prin strădania preoţilor Nicolae Cosma şi Paraschiv Dumitrescu, s-au făcut urmatoarele reparaţii: consolidarea zidurilor şi a cupolelor, construirea cafasului din beton, construirea a două mici încăperi sub cafas, ca loc de depozitare a lumânărilor şi materialelor de întreţinere, ridicarea scării de beton care asigură accesul la clopotniţă, precum şi a unui pridvor de zid, în locul celui de lemn. În anul 1945, epitropul bisericii dl. Ing. Dan Capriel suportă personal costul refacerii picturii vechi, precum şi al săvârşirii picturii noi cu diverse scene biblice, de pe pereţii şi cupolele încă nepictate.

The Church History:

In place of the current church in 1713, the initiative made Miulescu Constantine, was erected a wooden church, which took first name after its founder occupation, “Precupetii Us.” Around the church cemetery existed. After the passage of a century, the church was damaged. In 1814, boat, butcher, helped by other parishioners, builds a church wall.

In 1865, the then trustee, noting that the church became too small, they decided increase in length, a paints and puts a new temple. In 1872, the contribution of believers, the church was restored, spending the amount of 9.875 lei. Because the cemetery around the church parish deceased buried near other dead – from those who came from the province and from hospitals in Bucharest – 1873 trustee decides not to bury the deceased than the parish, so that in 1890 the cemetery to be abolished.

In 1877, trustees: V.Blehan, CI, Cocioveanu, led by the priest DNMirodot, fully repaired the church, the work ending in 1878. Since 1866, the church was in court to six cells that rented by auction.

In 1887, priests and parishioners to nominate Andrei Dumitru silversmith silver dress royal icons.

In 1893, the painter Anton Seraphim church paints and G. Georgescu contractor performs interior and exterior repairs, which were funded by an amount close to the parishioners and a contribution from the hall, so that in 1894, habitation is high to the status of parish church.

In 1898 with the help of donations from the faithful guardians Gheorghe Dumitrescu and Gheorghe Radulescu and care of priests and Athanasius John Rusescu Niculescu, it endows the church with big chandeliers with 24 lights, two imperial bronze candlesticks three arms and with a bell 333 kg. In 1914, electric lighting was introduced, and in 1921, roof repair, recover plasters and wash painting, all costing £ 9600, amount collected from parishioners. That same year, the Ministry of War donate a church bell cast in Resita.

The church is covered with galvanized steel in 1926, when washed and repair painting by artist Constantin Petrescu baby.

In the forty years of pastoral priest Florescu Antipas, the church was endowed with icons that adorn the holy church today.

Following the earthquake of 1940, the church suffered great damage. In 1943, through the efforts of Cosmas and Paraschiv Nicolae Dumitrescu priests were made following repairs: building walls and domes, Cafasse concrete construction, construction of two small rooms in Cafasse as storage place candles and maintenance materials, lifting concrete ladder providing access to the tower, and a porch wall, instead of wood. In 1945, Mr. reeve church. Ing Dan Capriel old painting personal support cost recovery and commit the new painting various biblical scenes on the walls and domes still unpainted.

precup 1

precup 2

DSC04839

precup 3

precup 4

precup 5

precup 6

precup 7

precup 8

precup 11 precup 9 precup 10

Pentru mai multe detalii accesaţi linkul bisericii : http://www.bisericaprecupetiinoi.ro/

For more details visit the link church:

http://www.bisericaprecupetiinoi.ro/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s