Mânăstirea Turnu – Turnu Monastery

Istoricul mânăstirii:

Întemeietorii Mânăstirii Turnu (secolul XVII) au fost cuvioşii sihaştri Daniil şi Misail. Aceşti doi cuvioşi sihaştri ,,Daniil duhovnicul” şi ucenicul său ,,Misail nacealnicul” (nacealnic = egumen, superior) s-au nevoit mai întâi în Mânăstirea Cozia, la începutul secolului XVII. Şi era Daniil duhovnicul cel dintâi al lavrei şi al tuturor sihaştrilor de pe Valea Oltului. Iar Misail era ucenicul său de chilie şi împreună lucrător al poruncilor lui Hristos. Apoi, dorind să rmeze sfinţilor de demult, s-au retras peste Olt, sub Muntele Cozia şi săpându-şi alături două mici peşteri în stâncă, s-au închis în ele şi acolo s-au nevoit după voia lui Dumnezeu mai mult de 20 de ani. Aceste peşteri se văd până astăzi în curtea Mânăstirii Turnu şi sunt bine păstrate.
Pe la jumătatea secolului XVII, adunându-se mai mulţi sihaştri în jurul lor, ieroschimonahul Misail a ridicat alături o mică biserică de lemn cu hramul ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, întemeind astfel ,,Sihăstria lui Daniil şi Misail”. Apoi Cuviosul Daniil duhovnicul răposând, ucenicul său Misail a devenit ,,nacealnic” şi părinte duhovnicesc al smeriţilor sihaştri.
După puţină vreme mutându-se şi egumenul Misail la cele veşnice, Varlaam, mitropolitul Ţării Româneşti a înălţat la Turnu o mică biserică de piatră în anul 1676, aşezând sub temelie moaştele celor doi cuvioşi. Deasupra sunt aşezate aceste inscripţii.

Se află așezată pe malul stâng al Oltului la circa 2 km amonte a ctitoriei lui Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Cozia, pe teritoriul orașului stațiune Călimănești, judeţul Vâlcea.

 

History monastery:

The founders of Turnu Monastery (XVII century) were pious hermit Daniil and Mishael. These two pious hermit, Daniel confessor “and his disciple, Mishael nacealnicul” (nacealnic = abbot, superior) were first in the monastery had tails, the early seventeenth century. And Daniel was the first confessor of Lavra and hermits all the Olt Valley. And Misail chili was his disciple and co-worker of Christ’s commandments. Then, wanting to off any saints of old, withdrew over Olt, below Mount biting and digging and with two small caves in the rock, they were closed and there were godly had more than 20 years. These caves can be seen to this day in the monastery Turnu and well kept.
In the mid-seventeenth century, many hermits gathering around them Hieroschemamonk Misail raised with a small wooden church dedicated, into the church of the Virgin “, founding thus, Daniel and Mishael’s Hermitage.” Then Pious Daniil răposând confessor, Mishael became his disciple, nacealnic “and the spiritual father of humble hermit.
After a little while moving to and from the eternal Mishael Abbot Barlaam, Romanian Metropolitan of Turnu lifted a small stone church in 1676, placing as relics of the two pious foundation. Above these inscriptions are placed.

It is situated on the left bank of the Olt River about 2 km upstream of the foundation of Mircea the Elder, tails Monastery, in the city resort Călimăneşti, Valcea.

turnu 1

turnu 2

TURNU 3

2008_12300099

2008_12300112

turnu 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s