Mânăstirea Frumoasa Iaşi – Frumoasa Monastery Iasi

Istoricul mânăstirii:

Ctitorie a domnitorului Grigorie Ghica al II lea, Mânăstirea Frumoasa continuă tradiţia vieţii religioase a primului locaş de cult, fondat în acest spaţiu în secolul al XVI lea de către hatmanul Meletie Baltica. În împrejurări necunoscute, în prima perioadă a domniei sale (1726-1733), domnitorul Grigorie Ghica al II lea intră în posesia ctitoriei lui Meletie şi Ana Balica, descendenţi ai faimoasei familii a boierilor Buzeşti din Ţara Românească, ctitorie atestată documentar pentru prima dată la 10 aprilie 1587, printr-un act de donaţie al lui Petru Şchiopul către Mânăstirea ,,Schimbarea la Faţă” de la Muntele Sinai, mânăstire căreia îi era închinat lăcaşul cunoscut sub denumirea de ,,Sfinţii Mihaile şi Gavriil de la Baltica”.
Noul ctitor intervine atât în refacerea integrală a lăcaşului de cult, precum şi în acordarea unui nou statut acestui ansamblu religios-arhitectural de ,,loc domnesc”, punând la dispoziţia domnilor şi a familiilor domnitoare o ,,curte de vară”, în apropierea Iaşului.
Din patrimoniul arhitectural original se păstrează clădirea bisericii, zidul de piatră şi turnul clopotniţă. Inscripţia de deasupra intrării în biserică consemnează intervenţia Preacuviosului Arhimandrit şi Cavaler Chir Ioasaf Voinescu, între anii 1836-1839, în restaurarea bisericii, precizând închinarea acestui locaş întru cinstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” şi a ,,Marilor Voievozi Mihail şi Gavriil”. Restaurarea turnului clopotniţă, între anii 1819-1833, este atribuită aceluiaşi preacuvios părinte, protosul mânăstirii din acea perioadă, conform datelor marcate pe frontonul turnului.
Două elemente de referinţă ale acestui monument istoric le constituie ,,palatul de pe ziduri” al arhitectului Martin Kubeica, realizat în 1812, şi cavoul de marmură, executat de sculptorl Francesco Vernetta, în 1842, aparţinând familiei domnitorului Mihail Sturza.
Biserica Mânăstirii Frumoasa oferă, pentru prima dată în sistemul arhitectural al Iaşului acelor timpuri, modele ruseşti şi ucrainiene adaptate bisericilor din Moldova. Planul treflat tradiţional este cu totul estompat prin reducerea aproape completă a spaţiilor laterale din naos, altarul primind o amploare ce sugerează fastul slujbelor oficiate de un număr mare de preoţi. Sepulcralul este abia indicat, printr-un interval încadrat între coloanele ce separă pronaosul de naos.   Pronaosul prezintă în interior aceeaşi intervenţie în perete, de o parte şi de alta a ferestrei, ca şi naosul, unde acest interval schiţează tradiţionalele abside laterale. Spaţiul rezervat pridvorului este compartimentat în sens longitudinal. Zona mediană a pridvorului este flancată de fiecare parte de câte o încăpere, cea din stânga oferind accesul la cafas.Pridvorul este precedat de un portic cu patru coloane înalte, susţinute de soclu, coloane pe care se sprijină un fronton triunghiular, clasic rusesc. Intrarea în biserică se face printr-un larg peron.
Elementul arhitectural definitoriu ce confirmă asemănarea monumentului cu modelul contemporan al arhitecturii ruseşti îl constituie cele patru cupole dispuse în linie, ce au ca laitmotiv mitra arhierească, cupole de principiu şi forme ruso-ucrainiene.
După 1863, influenţat de starea social-politică a vremurilor, destinul spiritual al acestei ctitorii parcurge o perioadă latentă până în vara anului 2003, când Înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, dispune reluarea vieţii monahale ca mânăstire de călugăriţe.

History monastery:

Founded by Prince Gregory Ghica second century, continues the tradition of religious life beautiful monasteries of the first place of worship founded in the area in the sixteenth century by Hetman Meletie Baltica. In circumstances unknown, the first period of his reign (1726-1733), Prince Gregory Ghica second century church founded by Meletius in possession and Ana Balica, descendants of the famous family of boyars Buzeşti Romanian Country, founded documented for the first time April 10, 1587, by an act of donation to the monastery of Peter the Lame, Transfiguration “at Mount Sinai, where he was worshiped monastery abode known as, Saints Michael and Gabriel from the Baltic.”
The new builder comes in both full restoration of the worship, and the new statute granting religious and architectural ensemble, royal place “, providing a gentlemen and the royal family, summer yard” near Iasi .
Original architectural heritage is preserved church building, stone wall and bell tower. The inscription above the entrance to the church records and Knight intervention Archimandrite Fr Chir Ioasaf Voinescu, between 1836-1839, the restoration of the church, giving this place fully honoring worship, Assumption “and,, Great Princes Michael and Gabriel”. Restoration of the bell tower, between 1819-1833, it is attributable to the same preacuvios parent protosul monastery at the time, according marked on gable tower.
Two elements of this historic reference it is, the palace of the walls “of the architect Martin Kube, conducted in 1812, and the tomb of marble, executed by Francesco sculptorl Vernette, in 1842, belonging to the family of Prince Michael thrush.
Beautiful Monastery Church provides, for the first time in the architectural Iasi those times, Russian and Ukrainian models tailored churches in Moldova. Traditional trefoil is something almost completely faded by reducing lateral space of the nave, altar magnitude suggests pomp receiving official pronouncements of a large number of priests. Sepulcralul is only indicated by an interval ranged between columns separating the nave narthex. The narthex the same intervention inside wall of a side of the window, as the nave, where the traditional outline interval apses. The space is divided into lengthwise porch. The middle of the porch is flanked on either side by one chamber, the left provides access to cafas.Pridvorul is preceded by a portico with four tall columns supported by the base, columns that support a triangular pediment, Russian classic. Entrance to the church is through a broad platform.
Defining architectural element that confirms the similarity monument of Russian architecture contemporary model is the four domes in lines that have the leitmotiv miter bishop, domes of Russian-Ukrainian principle and forms.
After 1863, influenced by the socio-political times, the spiritual destiny of the founders through a latency period until the summer of 2003 when His Eminence Daniel, Metropolitan of Moldova and Bucovina, has resumed monastic life as a nunnery.

2009_06070113

frumoasa 1

2009_06070123

2009_06070128

1112240039

2009_06070124

2009_06070125

2009_06070126

2009_06070130

2009_06070131

2009_06070117

Update – decembrie 2010

1112240008

frumoasa 2

frumoasa 3

frumoasa 4

frumoasa 5

frumoasa 6

frumoasa 7

1112240015

frumoasa 8

frumoasa 9

frumoasa 10

frumoasa 11

frumoasa 12

frumoasa 13

frumoasa 14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s