Schitul Sfântul Mina din Roșiori – St. Mina Hermitage Roșiori

Istoricul mânăstirii:

Mânăstirea “Sf. Mina” din Roșiori este o mănăstire de călugări ortodocși de stil vechi amplasată în satul Roșiori din comuna Forăști (județul Suceava), la 17-18 kilometri de municipiul Fălticeni.

La mânăstire se ajunge de pe Drumul Național Fălticeni-Roman, făcând o ramificație stânga de un kilometru, pe un drum de piatră. Complexul mânăstiresc este construit începând din anul 1995 pe un loc înalt, cunoscut sub denumirea de «Dealul bisericii», de unde se poate vedea albia râului Moldova cu satele Roșiori, Giulești, Vadu Moldovei, Boroaia, Răucești, Drăgușeni.
Locul unde este amplasată astăzi Mânăstirea “Sf. Mina” din Roșiori este cunoscut sub denumirea de “Dealul Bisericii” pentru că pe acest deal au existat schituri cu obște de călugări, care au fost distruse din cauza vitregiilor vremurilor.

Cronicile istorice amintesc de existența unui schit cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, care a existat în perioada secolului al XIX-lea. În urma săpăturilor efectuate în perimetrul mânăstirii s-au descoperit oseminte ale călugărilor îngropați aici, iar pe o cărămidă datată din anul 1864 era înscris numele unui ieromonah Porfirie, care fusese îngropat lângă peretele bisericii. Schitul a ajuns în paragină din motive care țin de vitregia vremurilor.

Un al doilea schit de călugări a existat aici între anii 1934-1937. Un monah de la Mânăstirea Neamț, protosinghelul Gamaliil, a sosit în aceste locuri cu dorința de a ridica un nou așezământ monahal pe locul ruinelor fostului schit. Tradiția locului spune că în momentul în care a vrut să pună temelia pentru Sfânta Masă a noului așezământ, prin lucrarea Sfântului Duh s-a aflat o candelă aprinsă din timpul vechiului așezământ. Acest schit avea o bisericuță de lemn acoperită cu șindrilă, unde au slujit protosinghelul Gamaliil împreună cu schimonahul Varlaam, precum și monahii: Chiriac, Gherontie, Nifon, Iftimie și alții. Noul hram al schitului a fost “Schimbarea la Față”.

În acest schit s-au așezat 17 monahi care nu au recunoscut trecerea Bisericii Ortodoxe Române la calendarul gregorian în anul 1924. Ca urmare a persecuțiilor la care au fost supuși de către autorități, în anul 1937 călugării care ținea rânduiala calendarului iulian au fost alungați din acest loc (sub pretextul că la mânăstire sunt comuniști) și s-au împrăștiat pe la alte mânăstiri. Biserica a fost demolată, iar pe locul altarului s-au plantat salcâmi care au dăinuit până la a treia rezidire. Clopotul mânăstirii a fost luat de către biserica din satul Oniceni.

După preluarea puterii de către comuniști și începerea colectivizării agriculturii, prin anii ’60, s-a încercat ridicarea pietrei Sfintei Mese a altarului pentru a ara acest loc și a-l face teren arabil. Tot tradiția populară afirmă că anvelopele tractorului au explodat, așa că piatra Sfintei Mese n-a putut fi ridicată și îndepărtată de acolo.

După Revoluția din decembrie 1989, credincioșii ortodocși de stil vechi din zonă au dorit să reconstruiască biserica și astfel s-a construit în anul 1990 un paraclis provizoriu din BCA în formă de cruce. Începând din anul 1995, sub conducerea starețului Varnava Ene, a început să se construiască o biserică mare din zid de piatră, corpuri de chilii, paraclisul din incinta stăreției, turnul-clopotniță de la intrare și zidul înconjurător de piatră.

Catapeteasma, baldachinul Sfintelor Moaște și stranele din interiorul bisericii sunt făcute din lemn de stejar. Deși nu este finalizată construcția sa, s-a început să se slujească deja în biserica mare, cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Mina”. La data de 9 februarie 2003, s-a celebrat o liturghie arhierească la care au participat un sobor de preoți și numeroși credincioși, cu acest prilej mănăstirea primind o sfântă raclă cu părticele din moaștele Sf. Mare Mucenic Mina, Sf. Ierarh Vasile cel Mare, Sf. Ierarh G1icherie Mărturisitorul, Sf. Sfințit Mucenic Haralambie și Sf. Mucenic Florian. Toate acestea au fost însoțite de Sfântul Acoperământ de pe Racla Sf. Mina din Egipt.

Ulterior, la 11 iunie 2003, Mănăstirea a primit Sfânta Icoană “Axionița”, care fusese pictată cu 21 de ani în urmă. Peste un an, la 11 iunie 2004, s-au adus de la Ierusalim o părticică din Lemnul Sfintei Cruci și părticele din moaștele Sf. Mucenici Modest și Ermoghen. În anul următor, 2005, Mânăstirea a primit părticele din moaștele Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur, Sf. Ierarh Ghenadie și Sf. Mare Mucenic Pantelimon. Tot în același an, au fost aduse două icoane ale Maicii Domnului, denumite “Icoana Maicii Domnului Grabnic Ajutătoare” și “Gherontissa”, care au fost cumpărate de către credincioși de la un călugăr din Sfântul Munte Athos și donate mânăstirii.

Mânăstirea are trei clopote, confecționate din staniu, argint, bronz și cupru și reprezintă Sfânta Treime. Ele au fost sfințite în iulie 2006. Inițial, mănăstirea avea un clopot de 400 kg, dar o familie din Iași a donat un clopot de peste o tonă. Ulterior, mânăstirea a mai primit încă două clopote din partea conducerii combinatului Sidex Galați, ai cărui patroni indieni, deși sunt budiști, au rămas impresionați de mânăstire.

În prezent, Mânăstirea “Sf. Mina” din Roșiori dispune de o obște de 7 călugări, stareț fiind arhimandritul Varnava Ene. Hramurile mănăstirii sunt următoarele sărbători: «Sfantul Mare Mucenic Mina», «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril», «Sfântul Ierarh Vlasie» și «Sfantul Apostol Varnava».

History monastery:

Monastery “St. Mina” Roșiori is an Orthodox monastery located in the village of old style red Forăști common (Suceava), 17-18 kilometers Fălticeni.

The monastery is reached on Fălticeni-Roman National Road, making a left branch a mile on a stone road. The monastery complex is built since 1995 on a high place, known as “Church Hill”, where you can see the riverbed villages of Moldova Roşiori, Giuleşti Vadu Moldova Boroaia, Raucesti, Drăguşeni.
Where it is located today Monastery “St. Mina” Tomato is known as “Church Hill” because on this hill there were convents of monks community that were destroyed because of hostilities times.

Historical Chronicles remember there is a hermitage dedicated to “St. Archangels Michael and Gabriel” that existed between the nineteenth century. Following the perimeter monastery excavations have uncovered the remains of monks buried here and a brick dated 1864 was written the name of a monk and priest Porphyrius, who was buried near the church wall. Hermitage became derelict for reasons of unfavorable times.

A second monastery of monks existed here between 1934-1937. A monk from the Monastery Neamt Protosinghelul Gamaliil arrived in these places with the desire to raise a new monastic settlement on the site of the ruins of the monastery. Tradition says that when the site which would provide the foundation for the establishment of a new Holy Table, the work of the Holy Spirit was a lamp lit during the ancient settlement. These drawings have a shingled wooden church where they served with Protosinghelul Gamaliil monk Barlaam and monks: Chiriac, Gerontius, Niphon, Iftimie and others. The new church of the hermitage was “Transfiguration”.

In this monastery monks sat 17 not admitted crossing the Romanian Orthodox Church to the Gregorian calendar in 1924. Following the persecutions to which they were subjected by the authorities, in 1937 the order of monks who held the Julian calendar were driven from this place (on the pretext that the monastery are communists) and were scattered to other monasteries. The church was demolished and the site were planted acacia altar which lasted until the third rebuild. Monastery bell was taken by the church in the village Oniceni.

After the Communist takeover and the start of collectivization of agriculture, in the ’60s, he tried lifting the Holy Table altar stone country to this place and make it arable. All popular tradition states that the tractor tires exploded, so the Holy Stone Tables could not be raised and removed from there.

After the Revolution of 1989, old style Orthodox believers in the area wanted to rebuild the church and was built in 1990 as a temporary chapel cross-shaped brick. Since 1995, under the leadership of Abbot Barnabas Ene, began to build a large church of stone wall, bodies of cells, inside the abbey chapel, bell tower entrance and surrounding wall rock.

Iconostasis, canopy and relics within the church pews are made of oak. Although not finalized its construction was started already serve large church “Saint Martyr Mina”. On February 9, 2003, he celebrated a Mass attended a hierarchical group of priests and many faithful on this occasion monastery received a reliquary with the relics of the holy Great Martyr Mina, Holy Hierarch Basil the Great, St. . Hierarch G1icherie Confessor Hieromartyr Haralambos and Martyr St. Florian. All this was accompanied by the Holy Protection of the reliquary of St. Mina in Egypt.

On 11 June 2003, the monastery received the Holy Icon “Axion”, which was painted 21 years ago. Over one year to 11 June 2004 were made from a piece of wood Jerusalem Cross and the relics of Holy Martyrs Modest and Hermogenes. The following year, 2005, the monastery received the relics of the Holy Hierarch John Chrysostom, Holy Hierarch Gennady and Great Martyr Panteleimon. In the same year, were brought two icons of the Virgin Mary, called “Icon of the Mother of God Helping speedy” and “Gerontissa” which were bought by the faithful from a monk of Mount Athos and donated to the monastery.

Monastery has three bells, made of tin, silver, bronze and copper are the Holy Trinity. They were consecrated in July 2006. Originally, the monastery had a bell 400 kg but a family of Iasi donated a bell over a ton. Subsequently, the monastery has received two bells from management Sidex Galaţi plant, whose owners Indians, although Buddhists were impressed by the monastery.

Currently, the monastery “St. Mina” Roșiori has a congregation of seven monks, the abbot Archimandrite Barnabas Ene. Celebrate the festivals of the monastery are the following: “The Holy Great Martyr Mina”, “Holy Archangels Michael and Gabriel”, “Holy Hierarch Vlasie” and “Apostle Barnabas.”

mina 3

mina 4

mina 5

mina 6

0802250008

0802250009

DSCF0358

Advertisements

One thought on “Schitul Sfântul Mina din Roșiori – St. Mina Hermitage Roșiori

  1. It’s perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I desire to counsel you few fascinating things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more issues about it!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s