Mânăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei – Cave Monastery of Saint Andrew

Istoricul mânăstirii:

Peştera Sfântului Andrei – prima biserică creştină de la noi

Peştera în care se crede că a vieţuit Sfântul Apostol Andrei, cât timp a propovăduit pe teritoriul românesc, se află la aproximativ 4 km sud-est de localitatea Ion Corvin, judeţul Constanţa. Aceasta este considerată a fi prima biserică creştină din România, fiind un loc binecuvântat de prezenţa, în trecut, a Sfântului Apostol Andrei.

Deşi nu este cunoscută data exactă a descoperirii inițiale a peşterii, documentele spun că avocatul constănţean Jean Dinu a redescoperit-o, într-un stadiu notabil de degradare, în anul 1918. Acesta s-a ocupat de reabilitarea ei, curăţând-o şi ridicând câteva chilii în care, ulterior, şi-a găsit locul un grup de călugări. Aceştia au început să ţină slujbele în interiorul peşterii şi au ridicat o turlă impozantă în anul 1936.
Sfinţirea bisericii Sfântului Apostol Andrei din peşteră a fost înfăptuită de Episcopul Chesarie Păunescu în anul 1943. Cel de-al Doilea Război Mondial şi perioada comunistă au afectat în mod semnificativ peştera, aceasta devenind loc de adăpost pentru animalele localnicilor. În 1990, părintele Nicodim Dinca şi părintele ieromonah Victorin Ghindaoanu, ambii de la Mânăstirea Sihăstria din Neamţ, s-au ocupat de refacerea peşterii şi de înălţarea mânăstirii.

În peşteră, astăzi poate fi admirată icoana Sfântului Andrei ce a fost amplasată pe locul vechiului altar și este înconjurată mereu de numeroare lumânări şi candele. O nişă a pronaosului adăposteşte un pat din piatră, săpat în stânca peșterii, unde se presupune că s-ar fi odihnit Sfântul Apostol Andrei, în perioada în care a creştinat oamenii acestei regiuni. Mulţi credincioşi cred că acest loc are puteri vindecătoare.
    În incinta Mânăstirii Peşterii Sfântului Apostol Andrei au fost ridicate două biserici. Prima a fost înălţată într-o perioadă de un an şi jumătate, începînd cu 1994, pictura pereţilor fiind realizată abia în 1999. Aceasta are hramul Acoperământul Maicii Domnului. Cea de-a doua biserică a fost construită între 1998 şi 2004, pictarea acesteia finalizându-se în 2004.
Ce este interesant de precizat, referitor la prima biserică, este existenţa unei racle în formă de X, crucea Sfântului Andrei, la mijlocul căreia este păstrată o mică parte din degetul Apostolului, adusă de la Mitropolia Trifiliei din Grecia. În cele patru vârfuri ale crucii se păstrează mici părți din moaştele Sfinţilor Zoticos, Attalos, Kamasis şi Filippos.
    Un alt element inedit este izvorul Sfântului Apostol Andrei, aflat în apropierea peșterii, despre care se crede că a fost creat de însuşi Apostolul Andrei, din dorinţa de a crea o sursă de apă în această regiune aridă. Se consideră că apele acestui izvor au proprietăţi tămăduitoare şi atrag numeroşi credincioși dar și turişti.
    Sfântul Andrei a fost fiul pescarului Iona şi fratele Apostolului Petru. Fiind însărcinat cu ocrotirea regiunii Mării Negre şi propovăduirea creştinismului în aceste locuri, Apostolul a poposit la Tomis, în Dobrogea (Constanţa de astăzi), unde călugării l-au găzduit şi primit în comunitate. De aici şi-a continuat misiunea, pornind spre meleagurile Ucrainei şi, în final, ajungând în Grecia, la Patras, unde a fost crucificat.
    Considerat ca fiind locul de unde a început creștinismul pe tărâm românesc, dar și unul dintre primele locuri creștinate din lume, această zonă a județului Constanța a devenit loc de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși și pentru turiști ce vin să se închine în Mânăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei.

În actuala biserică din peşteră, în pronaos, într-o nişă, se află un fel de pat, scobit iniţial în piatră, despre care tradiţia spune că pe el se odihnea apostolul Andrei. În vara anului 1944, Peştera transformată în biserică a fost sfinţită de către Episcopul Tomisului, Chesarie Păunescu. La scurt timp după aceasta, trupele ruseşti invadatoare au distrus-o. Abia după 1990, prin râvna cuviosului monah Nicodim Dinca, biserica a fost refacută si redată cultului. Astăzi, mii de credincioşi vin aici pentru a se ruga pe locul unde a trăit Apostolul Andrei.

Sfântul Andrei – Ocrotitorul României

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea Sfântului Andrei sa fie însemnata cu cruce roşie în calendarul bisericesc, iar în anul 1997 Sfântul Andrei a fost proclamat “Ocrotitorul României”. Ziua de 30 noiembrie a fost declarată sărbătoare bisericească naţională.

 

History monastery:

Cave of Saint Andrew – the first Christian church in our

The cave where he lived is believed that St. Andrew, while preaching the Romanian territory, is about 4 km south-east from Ion Corvin, Constanta county. This is considered to be the first Christian church in Romania, being a blessed presence in the past, the Apostle Andrew.
Although it is not known the exact date of the initial discovery of the cave, the documents say Constanta lawyer Jean Dinu rediscovered in a noticeable degradation stage in 1918. It dealt with its rehabilitation, cleaning and raising a few cells which subsequently found its place a group of monks. They began to take jobs inside the cave and built a stately tower in 1936.
Blessing of the cave church of St. Andrew was performed by Bishop Caesar Păunescu in 1943. The Second World War and the communist period have significantly affected the cave, it became a place of shelter for local animals. In 1990, Father Nicodemus Dincă and Hieromonk Father Victorin Ghindaoanu, both from the Neamt Monastery Cloister were busy restoring and uplifting cave monastery.
The cave today can be admired icon of St. Andrew which was located on the old altar and is always surrounded by numerous candles and lamps. A narthex niche houses a bed of stone, carved into the rock cave, where they allegedly would have rested St. Andrew, while the Christianized people of this region. Many believers think that this place has healing powers.
    The Cave of the Apostle Andrew monastery were built two churches. The first was built in a period of a year and a half since 1994, painting walls being made only in 1999. It is dedicated to the Mother of God. The second church was built between 1998 and 2004, this painting was completed in 2004.
What is interesting to note, on the first church, the existence of an X-shaped shrine, the cross of St. Andrew, the middle of which is kept a small part of finger Apostle brought from Metropolitan Trifiliei in Greece. In the four peaks of the cross is kept small part of saints Zoticos, Attalos, Kamasis and Filippos.
    Another new element is the fountain of St. Andrew, located near the cave, which is believed to have been created by himself Apostle Andrew, the desire to create a source of water in this arid region. It is considered that the spring waters have healing properties and attract many believers and tourists.
    St. Andrew was the son of Jonah and brother of Peter the fisherman. Being charged with protecting the Black Sea region and preaching Christianity in these places, the Apostle arrived in Tomis, in Dobrogea (today Constanta), where monks have been hosted in the community. Hence the continued mission to land from Ukraine and, finally, reaching Greece at Patras, where he was crucified.
    Considered as the place where Christianity began on Romanian land, and one of the first places Christian world, this area of ​​Constanta County became a place of pilgrimage for Orthodox believers and tourists who come to worship in the monastery of Saint Andrew Cave .

The present church of the cave, in the narthex, a niche is a kind of bed, originally carved in stone, which tradition says that Andrew rested him. In the summer of 1944, converted cave church was consecrated by the Bishop of Tomis, Caesar Păunescu. Shortly thereafter, the invading Russian troops destroyed it. Only after 1990 by a monk Nicodemus Dincă pious zeal, the church was rebuilt and restored the cult. Today, thousands of devotees come here to pray in the place where he lived Apostle Andrew.

Saint Andrew – Protector of Romania

Holy Synod of the Romanian Orthodox Church decided in 1995 that the feast of St. Andrew to be marked with a red cross on the church calendar, and in 1997 St. Andrew was proclaimed “Protector of Romania”. November 30 was declared a national religious holiday.

sf andrei 1

DSC01439

sf andrei 2

sf andrei 3

sf andrei 4

sf andrei 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s