Mânăstirea Dervent – Dervent Monastery

Istoricul mânăstirii:

Mânăstirea Dervent se află la 133 kilometri de Constanţa, în satul Galita, comuna Ostrov
Începuturile schitului Dervent se pierd în negura vremii. După cum se ştie, cea mai veche vatră monahală de pe teritoriul ţării noastre este consemnată în partea de sud a Scythiei Minor, între Tomis şi Durostorum, localizare care corespunde cu poziţia Derventului, dar primele informaţii istorice sigure despre înfiinţarea unei sihăstrii în apropierea acestei vechi cetăţi datează abia din secolul al IX-lea. Puternica sihăstrie întemeiată aici de călugări autohtoni, sub influenţa vechilor aşezări monahale din partea locului, era dependentă de eparhia Tomisului şi Durostorumului şi avea legături duhovniceşti atât cu sihăstria rupestră de la Basarabi şi mănăstirea de la gurile Dunării, cât şi cu Mănăstirea Studion din Constantinopol şi cu alte aşezări monahale din Athos şi Balcani.
Totuşi, aşezământul cunoscut drept Mânăstirea Dervent este o ctitorie a monahului Elefterie Mihai (1929-1936) şi a fost ridicată pe locul unui cimitir creştin. Biserica, în formă de cruce, a fost construită după planurile arhitectului N. Savulescu din Călăraşi, şi apoi pictată în anii ’70- ’80. Hramul Bisericii este Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie.

Sfintele Cruci
“Sfânta Cruce nu este pusă de mână omenească ci creşte natural din pământ. La ea se vindecă numai oamenii bolnavi. Aceşti oameni, când se aduc aici, îi aşez în interiorul paraclisului. Se închină Sfintei Cruci, le citesc câteva rugăciuni şi-i ung cu untdelemn din candelele neadormite. După aceea îi las lângă Cruce câteva zile şi nopţi căci dormind, prin vis, majoritatea se tămăduiesc după cum am multe exemple. Iar la Crucea de afară se vindecă numai animalele bolnave. Se aduc şi se priponesc lângă ea şi după o noapte se vindecă”. Aşa povestea, cu câteva zeci de ani in urmă, Protosinghelul Anastasie Negară, unui doritor de adevăr.

Icoana Maicii Domnului – făcătoare de minuni
Icoana după ce se sfinţeşte, devine un chip viu, pentru că este reprezentarea sfântului sau a lui Dumnezeu, dar prin stropirea cu apă sfinţită şi prin însufleţirea cu harul Sfântului Duh, icoana devine o fereastră către Lumea Cerească, devine sfântă, devine o parte din cer. Iată că icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Dervent este cea pe care ea a considerat-o ca fiind potrivită pentru a se apropia mai mult de noi, iar pe noi să ne apropie de Dumnezeu.

Izvorul Tămăduirii
Vom aminti acum şi despre un alt dar Sfânt al lui Dumnezeu dat oamenilor, dar ce se află într-o oază de linişte şi binecuvântare din Sud-vestul Dobrogei, la Mănăstirea Dervent.

 

History monastery:

Dervent Monastery is located 133 km from Constanta, in the village of Galicia, Ostrov
Dervent hermitage beginnings are lost in the mists of time. As we know, the oldest monastic fireplace in our country is recorded in the south of Scythia Minor between Tomis and Durostorum location corresponding to the position Dervent, but the first reliable historical information about setting up a hermitages near the old city ​​dates only from the Ninth Century. Strong local hermit monks founded here under the influence of the local Church of the Annunciation, was dependent on the diocese of Tomis and Durostorum and have links with both spiritual hermitage and monastery Basarabi rock from the mouth of the Danube and the Studion monastery in Constantinople and other monastic settlements of Athos and the Balkans.
However, the settlement known as Dervent Monastery was founded by the monk Elefterie Michael (1929-1936) and was built on the site of a Christian cemetery. Church in the form of a cross, was built by architect N. Savulescu in Calarasi, and then painted in the 70s and 80s. Feast of the Holy Mother Paraskeva’s Church on October 14.

Holy Cross
“Holy Cross is not made with hands but grows naturally out of the ground. At her only heal sick people. These people, when they get here, they sit inside the chapel. Shall worship the Holy Cross, I read a few prayers and anointed him with oil in the lamps watchful. Afterwards I leave the cross for several days and nights sleeping dream, most of them as we have many examples heal. And Cross out only heal sick animals. Bring and tethered beside her and after a night heals. ” That story, a few decades ago, Protosinghelul Anastasius denial, a volunteer of truth.

Icon of the Mother of God – the miraculous
Icon after sanctifies, becomes a living image, because it is the representation of the saint or God, but by the sprinkling of holy water and liveliness to the grace of the Holy Spirit, the icon is a window into the heavenly world, is holy, becomes a part of sky. Here is the icon of Our Lady of Dervent Monastery is one that she considered it to be appropriate to draw closer to us and us to get closer to God.

Healing Spring
We recall now and about another sacred gift of God given to men, but you are in an oasis of peace and blessing of southwest Dobrogea Dervent Monastery.

DSC01479

d 9

d 1

d 2

d 3

d 4

DSC01498

DSC01499

DSC01500

d 5

d 6

d 7

DSC01511

d 8

d 10

d 11

DSC01528

d 12

d 13

DSC01547

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s