Mânăstirea Curtea de Argeş – Curtea de Argeş Monastery

Istoricul mânăstirii:

Scaun episcopal şi monahal între 1793 şi 1949 şi după 1990, Mânăstirea Curtea de Argeş adăposteşte în Catedrala Episcopală moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia şi ,,Evanghelia Învierii din Sâmbăta Mare”, scrisă cu litere de aur de Regina Elisabeta (1843-1916). Construită între 1514 şi 1517, biserica a fost ctitorită de Neagoe Basarab pe fundaţiile unui locaş mai vechi, sediul primei Mitropolii a Ţării Româneşti. Pe aceasta aflând-o Neagoe ,,dărâmată şi neîntărită … a zidit-o şi înălţat-o din temelii”. În această formă de început, biserica Mânăstirii Curtea de Argeş cunoscută din 1793 sub denumirea de ,,Biserica Episcopală”, rămâne pentru arhitectura veacului al XVI-lea, dacă nu monumentul cel mai de seamă, atunci una dintre cele mai reprezentative construcţii ale sale.
După unele refaceri parţiale şi întregiri în timp ale ansamblului său, vătămată şi de un puternic incendiu, biserica a fost refăcută de arhitecţii Andre Lecomte du Nouy şi Nicolae Gabrielescu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Lucrările s-au finalizat în anul 1885, biserica fiind resfinţită la 12 octombrie 1886.
Biserica este aşezată pe un vast pavaj orizontal din blocuri de piatră. Pereţii exteriori sunt împărţiţi în două zone suprapuse, demarcate printr-un brâu, care înconjoară biserica. În partea de sus, se află o suită de panouri semicirculare, în centrul cărora sunt fixate plăci decorative şi discuri în rozetă, la întretăierea arcurilor, aflându-se alte discuri mai mici, pe care sunt aşezaţi porumbei purtând în cioc câte un clopoţel. În interior, pictura în ulei aparţine pictorilor F. Nicolle, Ch. Renouard şi N. Constantinescu. Pe lângă panourile votive, mormintele ctitorilor, catapeteasma din marmură, bronz aurit şi onix, şi icoanele lucrate în mozaic, atrage mai cu seamă atenţia grupului celor 12 coloane, original ornamentate floral, reprezentând pe cei 12 Sfinţi Apostoli. De la ,,Fântâna lui Manole” se vede, spre apus, fosta Bolniţă a mânăstirii, monument istoric, despre care un document existent scrie că ,,se găsea alături de biserica lui Neagoe Basarab încă din 1524″.

Legende:

1. Balada Monastirea Argeșului spune că meșterul Manole și-a zidit în zidurile acestei magnifice mănăstiri soția (Ana), deoarece în mod inexplicabil tot cea ce era construit în timpul zilei se dărâma noaptea. Tot legenda dă o explicație și pentru fântâna meșterului Manole: când domnitorul a văzut această măreață construcție i-a întrebat pe cei zece meșteri dacă pot construi o mănăstire și mai frumoasă decât aceasta. Aceștia răspunzând afirmativ, domnitorul, pentru a împiedica posibila construcție a unei mânăstiri mai frumoase, a poruncit ca schelele pe care erau urcați meșterii să fie dărâmate și astfel cei „zece meșteri mari, calfe și zidari” au rămas blocați pe acoperiș. Ei și-au făcut aripi din șindrile și s-au aruncat de pe acoperișul mănăstirii sperând să ajungă jos nevătămați, dar toți au murit. În locul unde s-a prăbușit meșterul Manole a apărut un izvor – fântâna meșterului Manole.

2. O altă legendă povestește despre Sfânta Filofteia, o fată de 12 ani. Se spune că fata a fost trimisă de tatăl său cu mâncare, la niște muncitori. Însă, ea pe drum întâlnind niște săraci, le-a dăruit lor toată mâncarea. De supărare, tatăl său când a aflat ce a făcut, a ucis-o cu un topor. Trupul fetei nu a putut fi ridicat decât în momentul pomenirii Mănăstirii Curtea de Argeș. Moaștele Sfintei au rămas la mănăstire până astăzi, ca loc de pelerinaj și de închinare. Astfel, sfintele moaște ale Sfintei Mucenițe Filofteia-Fecioara au devenit pentru România o binecuvântare a lui Dumnezeu, iar pentru poporul român, izvor nesecat de binefaceri, de 8 veacuri ea ocrotind Curtea de Argeș și pe credincioșii ortodocși.

 

History monastery:

Episcopal and monastic between 1793 and 1949 and after 1990, Arges Monastery houses the relics of the Holy Martyr Episcopal Cathedral Filofteia and the Gospel of the Resurrection Saturday, “written with golden letters of Queen Elizabeth (1843-1916). Built between 1514 and 1517, the church was built on the foundations of a building Neagoe old, the first Metropolitan Church of Romanian Country. learned on this one Neagoe, torn down and stiffened … built it and raised it to the ground ” . In this early form, known Arges Monastery Church in 1793 under the name of, the Episcopal Church “remains the architecture of the sixteenth century, if not the most important monument, then one of the most representative of its construction.
After some partial recovery and completion time of the whole damaged by a serious fire, the church was rebuilt by architect Andre Lecomte du Nouy and Nicholas Gabrielescu in the second half of the nineteenth century. The works were completed in 1885, the church was re-blessed on 12 October 1886.
The church is situated on a large horizontal blocks of stone paving. The exterior walls are divided into two overlapping areas, demarcated by a belt that surrounds the church. At the top, there is a semicircular panel suite in the center of which are fixed plates and discs decorative rosette at the crossing arcs, being other smaller disks, which are stacked one beaked birds carrying the bell. Inside, painters oil painting belongs F. Nicolle, Ch Renouard and N. Constantinescu. In addition votive panels, founders tombs, marble iconostasis, gilt bronze and onyx, and worked in mosaic icons, attracts attention especially the group of 12 columns, original floral ornaments representing the 12 Apostles. From,, Fountain Manole “Obviously, the west, the former infirmary of the monastery, monument, which writes an existing document that is found with Neagoe’s church since 1524”.

Legends:

1. Ballad Monastir Arges said the master Manole and built the walls of this magnificent monasteries wife (Ana) as inexplicably everything that was built during the day to break down at night. All legend gives an explanation for the master Manole well: when Prince saw this great building on the ten craftsmen asked if I could build a monastery and more beautiful than this. They answered yes, ruler, to prevent possible construction of a beautiful monasteries, ordered the scaffolding they were dismantled and artisans climb as the “ten great masters, journeymen and masons” were stuck on the roof. They made wings from shingles and were thrown from the roof of the monastery hoping to get down unscathed, but all died. The place where the master Manole fell appeared a spring – well Manole.

2. Another legend tells of Saint Filofteia, a 12 year old girl. It is said that she was sent by his father to eat, to some workers. But along the way she met some poor, they gave them all the food. The offense, when he learned that his father did, he killed her with an ax. Girl’s body could not be lifted until Arges Monastery remembrance. Relics remained at the monastery until today, as a place of pilgrimage and worship. Thus, the relics of the Holy Martyr, Virgin Filofteia for Romania became a blessing of God, and for the Romanian people wellspring of blessings, 8 centuries it Arges sheltering and Orthodox believers.

DSCF1121

DSCF1100

arges 1

arges 2

arges 3

arges 4

arges 5

arges 6

arges 7

arges 8

DSCF1120

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s