Mânăstirea Cozia – Monastery Cozia

Istoricul manastirii:

A fost construită, conform legendei, în apropierea altei mănăstiri construită de Negru Vodă.

Este inaugurată la 18 mai 1388, prin hrisovul voevodului Mircea cel Batrân care spunea:

„…a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la locul numit Călimănești pe Olt, care a fost înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă.”

Hrisovul este totodată și actul de atestare a localității Călimănești, județul Vâlcea, pe teritoriul căreia se află.

Pictura interioară este făcută între anii 1390 – 1391. Mircea cel Bătrân s-a preocupat permanent de înzestrarea și înfrumusețarea mănăstirii prin întărirea drepturilor de proprietate asupra mai multor sate și moșii. De asemeni îi va da dreptul de exploatare a sării din salinele de la Ocnele Mari. Mănăstirea avea robi țigani care erau folosiți atât la exploatarea sării, cât și la spălarea nisipurilor aurifere de pe Olt și Valea lui Stan de pe Lotru.
Pisania bisericii Mănăstirii Cozia

Pisania bisericii mănăstirii Cozia conține următoarele:

„Întru slava sfintei și de viață făcătoarei Troițe s-au înălțat din temelie această sfântă biserică, de creștinul Domn al Țării Românești Io Mircea Voievod, la leat 6809 și lipsindu-se de podoaba ei cea dintâi pentru mulțimea anilor, am luat iară această înfrumusețare, precum se vede, de cei ce s-au îndurat, în zilele prea luminatului Domn Io Constantin B.B. Voievod, fiind mitropolit al Țării Românești chir Teodosie și ostenitoriu chir Antim episcopulu de Râmnic leat 7215 (1707), la iegumenia prea cuviosului chir Mihail”.

Istoricii au convenit însă asupra faptului că anul 6809 (1301) inscripționat în piatra acestei pisanii este eronat, corect fiind anul 6894 (1386), așa cum apare în pisania pictată în interiorul bisericii.

La 28 martie 1415 printr-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân mănăstirii Cozia i se dăruiește vama de la Genune. Lăcașul a primit în continuare noi donații din partea diferiților domnitori care au urmat. Astfel, până la 1500 sunt date 16 asemenea hrisoave prin care domnitorii întăresc posesiunile sale.

De-a lungul timpului, mănăstirea va fi reparată și renovată de multe ori de domnitori ca Neagoe Basarab, Radu Paisie, Constantin Brâncoveanu. Ultima renovare și consolidare s-a făcut între 1 iulie 1958 – 1 ianuarie 1959 de către guvernul României la intervenția patriarhului de atunci, Justinian Marina.

De remarcat că în timpul lui Neagoe Basarab s-a construit fântâna care-i poartă numele, iar între anii 1512 – 1521 s-a refăcut pictura. Constantin Brâncoveanu a construit la 1706 – 1707 pridvorul, în cunoscutul stil numit după numele său „brâncovenesc”. Istoria mănăstirii este strâns legată de istoria țării. În timpul ocupației austriece a Olteniei, mănăstirea a fost o fortăreață redutabilă în calea cotropitorilor.

Aici a slujit preotul Radu Șapcă, participant de seamă la revoluția burgheză de la 1848 din Țara Românească, numit curator civil prin decretul nr. 519 din 4 mai 1864 a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Este de remarcat cuvântarea sa din 24 ianuarie 1866 cu prilejul aniversării Unirii:
„Știți că acest templu este zidit de prințul Mircea cel Bătrân pe la anul 1384. Acest prinț viteaz, asemenea și ceilalți Vlad al V-lea, Mihai Bravul al Valahiei, cum și Ștefan cel Mare al Moldovei s-au luptat vitejește pentru apărarea acestor țări, de a scăpa pe străbunii noștri de năvălirile ce veneau din alte părți.”

Mănăstirea a cunoscut și momente neplăcute. Astfel, între 1879 – 1893 autoritățile o transformă în pușcărie, lucru ce-l face pe Mihai Eminescu să scrie un articol virulent în ziarul Timpul din 12 septembrie 1882.

„Cozia, unde e îmormântat Mircea I, cel mai mare domn al Țării Românești, acela sub care țara cuprindea amândouă malurile Dunării până-n mare, Cozia unde e îmormântată familia lui Mihai vodă Viteazul, un monument istoric aproape egal ca vechime, cu țara – ce-a devenit aceasta? Pușcărie!”

Ulterior va fi și spital, în orice caz mult mai apropiată de preocupările monahilor de aici.

Un alt moment greu pentru sfântul lăcaș a fost perioada primului război mondial, când a devenit grajd de cai, lucru specificat într-un raport din 16 iunie 1916: „…piatra comemorativă cu inscripția de la marele voevod Mircea cel Bătrân, fondatorul acestui monument istoric, am găsit-o deteriorată cu desăvârșire, în biserici băgându-se cai…”

Mănăstirea Cozia a constituit dealungul timpului și un puternic focar de cultură românească. Prin hrisoavele domnești din 28 martie 1415, 18 martie 1419, 16 iunie 1436, 17 aprilie 1448, se atestează că aici funcționa o „școală mănăstirească” încă din 1415. Primul dascăl a fost părintele Sofronie, starețul mănăstirii. Logofătul Filos, logofăt al marelui voevod Mircea cel Bătrân, compune versuri și imnuri religioase, el fiind considerat primul poet român. Mardarie Cozianul alcătuiește la 1696 Lexiconul slavo-român necesar școlii. Despre funcționarea școlii pomenește la 12 mai 1772 și Arhimandritul Ghenadie, care a venit la Cozia „din mică copilărie, unde am învățat și carte”. Nu departe de Cozia, la Jiblea, (azi cartier al orașului Călimănești) exista în secolul al XVIII-lea o școală sătească, condusă de Barbu, elev al școlii mănăstirești.

History monastery:

It was built, according to legend, near other monasteries built by Negru Voda.

It opened on 18 May 1388, by decree voivode Mircea the Elder who said:

“… I was pleased he rose from the ground at a monastery called Calimanesti the River, which was before my reign Nan Udobă village squire.”

Charter is also the act of attesting the village Călimăneşti, Valcea, on whose territory they are.

Interior painting is made between the years 1390 to 1391. Mircea was constantly concerned with equipping and beautifying the monastery by strengthening property rights in several villages and estates. Also it gives you the right to exploit the salt from salt mines Mari. The monastery was Gypsy slaves who were used both salt mining and the gold washing of the River and Valley Stan on Lotru.
Monastery church inscription tails

Cozia monastery church contains the following inscription:

“For the glory of the holy and life-giving Trinity the foundation have raised this holy church, the Christian ruler of Romanian Voivode Mircea Io at leat 6809 and depriving them of ornament is the first to set the years, I took over again this beauty , as shown by those who have endured the days too enlightened Prince Constantin BB Io Prince, the Metropolitan of the Romanian Country Theodosius ostenitoriu chir chir Antim episcopulu of Ramnic leat 7215 (1707), the Kir Michael iegumenia too pious. ”

Historians have agreed, however, that the year 6809 (1301) engraved in stone this inscription is incorrect, correct the year 6894 (1386), as painted inscription appears inside the church.

On March 28, 1415 by a decree of Mircea the Old monastery Cozia customs gives himself the knee. The place to continue receiving new donations from various rulers that followed. Thus, up to 1500 are given 16 such charters by which rulers strengthen its possessions.

Over time, the monastery will be repaired and renovated many times by rulers as Neagoe, Paisius Radu Constantin Brancoveanu. Last renovation and consolidation took place between July 1, 1958 – 1 January 1959 by the Romanian government intervention since Patriarch Justinian Marina.

Note that during his Neagoe was built fountain that bears his name, and between 1512 – 1521 was restored painting. Constantin Brancoveanu built in 1706 – 1707 porch in style named after his famous “brâncovenesc”. History monastery is closely related to history. During the Austrian occupation of Oltenia, the monastery was a formidable fortress in the way of the invaders.

This priest served Radu cap, participants in the bourgeois revolution of 1848 the Romanian Country, named curator civil decree no. 519 of May 4, 1864 by Prince Alexandru Ioan Cuza. It is noteworthy speech to the January 24, 1866 on the occasion Union:
“You know that this temple is built by Prince Mircea the Elder in the year 1384. The brave prince, Vlad also other fifth, Michael Brave of Wallachia, as Stephen the Great of Moldavia fought valiantly to defend their countries to escape the invasions of our ancestors who came from elsewhere. ”

The monastery known and unpleasant moments. Thus, between 1879 – 1893 the prison authorities transforms, which makes it Mihai Eminescu writing a newspaper virulent in time of September 12, 1882.

“Tails, where îmormântat Mircea I, ruler of the largest Romanian, that in the country included both banks of the Danube far into the sea, where îmormântată family Cozia Prince Michael the Brave, a monument almost equal in length, with the country – what became of it? Jail! ”

Subsequently hospital will be in any case much closer to the concerns of monks here.

Another difficult moment for the holy abode was during World War I, when it became stable of horses, it stated in a report dated June 16, 1916: “… memorial stone with the inscription of the great voivode Mircea the Elder, the founder of monument, I found completely damaged in the church dashing horses … ”

Cozia monastery was a strong focus over time and Romanian culture. The royal charters of March 28, 1415, March 18, 1419, June 16, 1436, April 17, 1448, attests that this work is a “monastic school” since 1415. The first teacher was Father Sophronius, abbot of the monastery. Filos chancellor, chancellor of the great voivode Mircea the Elder, compose poems and hymns, he is considered the first Romanian poet. Mardarie Coziana forms in 1696 required school-Romanian Slavic lexicon. About mention school functioning on 12 May 1772 and Archimandrite Gennady, who came to tails “of small childhood, where I learned book.” Not far from the tails, the Jiblea, (today district of the city Călimăneşti) exists in the eighteenth century village school run by Barbu monastic school student.

COZ 1

COZ 2

COZ 3

coz 4

coz 5

2008_12300067

coz 6

coz 7

2008_12300069

2008_12300074

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s