Schitul Sfantul Ioan Botezatorul de la Breaza – Hermitage at St. John the Baptist Breaza

Istoricul manastirii:

Breaza, aşezare românească ce dăinuie de veacuri, îşi poartă cu mândrie urmele paşilor istoriei. Amintirea lui Negru Vodă, descălecătorul, este prezentă atât la sud cât şi la nord de munţii Făgăraşului, planul cetăţii de la Breaza prezentând asemănări în multe privinţe cu cele de la Cetăţeni şi Poenari, din Muntenia.
În urma năvălirii tătarilor, la sfârşitul secolului al XIII-lea, popasurile şi potecile din munţii Făgăraşului erau bine păzite de români. Mai sus de schitul Breaza, la 100 de metri către răsărit, se află şi astăzi ruinele cetăţii legendarului Negru Vodă. Cele mai vechi părţi ale acestui complex sunt cele doua turnuri în formă cilindrică, zidul de incintă fiind ridicat într-o etapă ulterioară. Fortăreaţa asigura paza potecii de la picioarele plaiului Breaza, potecă ce trecea munţii Făgăraşului. Cetatea a fost părăsită cel mai probabil în secolul al XV-lea.
Încă din vechime este atestată aici existenţa a trei aşezăminte monahale la poalele munţilor Făgăraşului, lângă satul Breaza. Denumirile lor ni s-au transmis până astăzi: „La Chilii”, „La Poiană” şi „La Fântâniţă”.
Una dintre ele a fost arsă cu călugări cu tot, patru vieţuitori care s-au opus opresiunilor armatei austro-ungare trimisă sub comanda lui Buccow să distrugă din temelie toate locaşurile de credinţă ortodoxă. Aşa şi-au înscris călugării numele lor în rândul martirilor creştini, prin jertfa de „La Poiană”.
O altă istorisire este legată de minunea de „La Fântâniţă”, unde se spune că la un moment dar a izvorât vin, pe care călugării l-au dat cotropitorilor pentru a nu fi omorâţi. Această fântână se păstrează şi astăzi la apus de mănăstire.

Reconstrucţia mănăstirii
După revoluţie, voinţa românilor făgărăşeni de a-şi vedea vechile aşezări monahale reînviate a fost posibilă. Deşi multe fortăreţe ortodoxe au fost distruse de generalul Bucov, martiriul călugărilor de atunci a rodit astăzi prin frumoasele aşezări monahale ce străjuiesc cu rugăciunea Ţara Făgăraşului.
Cel care a reconstruit aşezarea monahală de la Breaza este vrednicul părinte Ioan Năftănăilă, prin care Dumnezeu a continuat istoria acestui loc. Pătimirile părintelui în închisorile comunismului timp de 6 ani au născut făgăduinţa aceasta: „Dacă voi scăpa cu bine din această carceră grea, voi ridica o mănăstire”. Preot cu un suflet mare, cu multă dragoste de carte şi de cult, părintele Ioan şi-a împlinit promisiunea: cu sprijinul neobosit al familiei sale s-a ridicat biserica mănăstirii. Aceasta a fost dotată cu toate cele necesare desfăşurării slujbelor tot prin grija părintelui Ioan. I-au fost alături cei doi fii, Eugen şi Ioan, doctori de trup şi de suflet, căci unul este medic stomatolog şi celălalt preot în Viştea de Jos. Şi doamna preoteasă Eugenia l-a însoţit tot timpul pe părintele în efortul reconstrucţiei acestui aşezământ monahal. Cât a fost în putere, părintele Ioan Năftănăilă a slujit cu multă dragoste aici, doamna preoteasă fiind cea care dădea răspunsurile de la strană şi înfrumuseţa slujba prin vocea sa deosebită.
De 4 ani, de când este ţintuit la pat, părintele este mereu cu grija de a fi mereu vie această aşezare monahală. Dorinţa sa a fost transpusă în fapt, căci din iunie 2006 din binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Laurenţiu Streza au venit la acest schit câţiva vieţuitori călugări, care duc mai departe rugăciunea şi tradiţia monahală în aceste locuri binecuvântate.

 

History monastery:

Breaza Romanian settlement that lasts for centuries, proudly wearing their footprints of history. Remembering Negru Voda, founder of, is present both south and north of Fagaras mountains, city plan from Breaza showing similarities in many respects to those of citizens and Poenari of Wallachia.
After the Tatar invasion at the end of the thirteenth century, journeys and paths of Fagaras mountains were well guarded by Romanian. Above the hermitage Breaza, 100 meters to the east is today the legendary ruins of Negru Voda. The oldest parts of the complex are the two towers cylindrical inner wall being erected at a later stage. Secure fortress guarding the path plai feet Breaza path passed Fagaras mountains. City was probably abandoned in the fifteenth century.
Since ancient times it is known here there are three monasteries at the foot of Fagaras Mountains, near the village Breaza. Their names were sent to us today: “The Cells”, “glade” and “The Fountain”.
One of them was burned by monks all four creatures who opposed oppression Austro-Hungarian army under the command sent to destroy the foundation of Buccow all places of Orthodox faith. As monks have their names inscribed among Christian martyrs by offering “glade”.
Another story is linked to the wonder of “The Fountain”, which says that at one time but sprang wine that they gave invaders monks not to be killed. This well kept today the west of the monastery.

Reconstruction of the monastery
After the revolution, Romanians will Fagaras and to see revived ancient monastic settlement was possible. Although many Orthodox strongholds were destroyed by General Buccow, martyred monks then brought forth today by the beautiful monastic settlements that guard the Fagaras Country prayer.
Who rebuilt the monastic settlement at Breaza is worthy father John Naftanaila, which God continued history of this place. Parent sufferings in prison for 6 years of communism were born promise: “If I escape safely from the hole hard, I will raise a monastery.” Priest with a big heart, with love and worship book, Father John has fulfilled the promise: the tireless support of his family stood monastery church. It has been provided with all the care necessary to conduct all jobs Fr John. I have been with two sons, Eugene and John, doctor of body and soul, for one is a dentist and the other a priest Viştea the Netherlands. And Mrs. Eugenia priestess always accompanied by parent this monastic reconstruction effort. How was power, Father John Naftanaila served with much love here, Mrs. Priestess is the one who gave answers to the pew and beautify great job with his voice.
For 4 years, when bedridden, parent is always careful to always be living this monastic settlement. His desire was transposed in fact, as of June 2006 the blessing of His Holiness Streza Lawrence came to this monastery monks few creatures who carry on the tradition of monastic prayer and blessed in these places.

sf i 1

sf i 2

2009_06070400

2009_06070405

2009_06070404

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s