Mânăstirea Vodiţa – Vodiţa Monastery

Istoricul manastirii:

Manastirea Vodita din judetul Mehedinti reprezinta cea mai veche ctitorie voievodala atestata documentar din Romania, administrata autonom dupa regulile bisericii orientale stabilite de Sfantul Vasile cel Mare. Ea a fost ridicata intre anii 1370-1372 de Sfantul Nicodim pe cheltuiala voievodului Vladislav I. Toate daniile facute Manastirii Vodita, de Vladislav voievod au fost intarite ulterior de urmasii acestuia: Dan I, Mircea cel Batran, Dan al-II-lea, Vlad Dracul si Radu cel Frumos. Chiar si Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei (1387-1437) a recunoscut si confirmat posesiunile acordate Manastirii Vodita de domnitorii romani, iar Stefan Lazarovici, despotul Serbiei ii daruieste in anul 1406, 10 sate sarbesti.

Expansiunea Imperiului Otoman de la sfarsitul secolului al XV-lea pentru cucerirea popoarelor Europei a influentat in mod nemijlocit existenta Manastirii Vodita. Astfel dupa ocuparea cetatii Sfantului Nicodim sunt confirmate, pe rand, Manastirii Tismana. Manastirea Vodita va mai fi pomenita, din nou, abia intr-un hrisov din 14 octombrie 1662 cand staretul acestei chinovii, arhimandritul Nicodim a primit un ajutor de 350 de ruble de la Tarul Rusiei, Alexei Mihailovici.

Mai tarziu intr-un document din 15 iunie 1689, se precizeaza ca Vodita ar fi fost rezidita din temelie de Cornea Brailoiu, pe vremea cand era mare aga. De asemenea ea este mentionata alaturi de celelalte manastiri din Oltenia pe harta intocmita in anul 1700 de stolnicul Constantin Canatacuzino. Chiar si domnitorul Constantin Brancoveanu a acordat printr-un hrisov emis la 10 martie 1705, scutiri ,,schitului ce iaste la Vodita care iaste langa Dunare acolo unde si mai inainte scaun de manastire mare au fostu facuta de Sfantul Nicodim”.  Din acelasi zapis se pare ca unele lucrari de refacere ale acestei manastiri ar fi executate si de Athanasie, staretul de atunci al Manastirii Tsimana.

In urma razboiului Austo-Turc incheiat cu pacea de la Pasarovitz din anul 1718, Manastirea va cunoaste o noua perioada de decadere. Ea va mai fi mentionata doar pe harta intocmita in anul 1720 de Samuelis Koleseri. La data de 5 septembrie 1891 episcopul Ghenadie al Ramnicului efectueaza o vizita canonica la Vodita, descriind ruinele Manastirii. Din biserica celei mai vechi ctitorii voievodale atestate documentar mai ramasesera doar catvea ziduri, iar din chiliile inconjuratoare se mai vedeau doar temeliile. In perioada 1991-1995 s-a construit aici un corp de chilii, in  care se mai afla staretia si trapeza manastirii (sala de mese). De asemenea in anul 1995 a inceput executia unei frumoase biserici din lemn, la realizarea careia au fost preluate si unele elemente din stilul traditional maramuresean. In prezent, noua biserica este terminata si a fost sfintita la data de 29 iulie 2001 de Ialt Prea Sfintia sa Teofan, Mitropolitul de atunci al Olteniei.

History monastery:

Monastery of Mehedinti Vodita is the oldest attested princely foundation in Romania, managed autonomously by the rules established by the Eastern Church Saint Basil the Great. It was built between 1370-1372 by St. Nicodemus the expense of Prince Vladislav I. All donations made Vodita Monastery, the prince Vladislav were subsequently strengthened its descendants: Dan I, Mircea the Old, Dan-II, Vlad Dracula and Radu the Handsome. Even Sigismund of Luxembourg, King of Hungary (1387-1437) recognized and confirmed the possessions granted Monastery Vodita the Roman rulers and Stefan Lazarovici, gives her Serbian despot in 1406, 10 Serbian villages.

Expansion of the Ottoman Empire in the late fifteenth century to conquer the peoples of Europe directly influenced the Monastery Vodita existence. So after conquering the city of St. Nicodemus is confirmed, in turn, Tismana Monastery. Monastery Vodita will be mentioned, again, only in a charter of 14 October 1662 when the chinovii Abbot, Archimandrite Nicodemus aid received 350 rubles from the Russian Tsar Alexei Mikhailovich.

Later in a document of 15 June 1689, states that Vodita was rebuilt from the foundation of Cornea Brailoiu, when he was big aga. Also it is mentioned along with other monasteries in Oltenia on the map drawn in 1700 by Steward Constantin Canatacuzino. Even Constantin Brancoveanu granted by a decree issued on March 10, 1705, exemptions, sketches iaste to Vodita that iaste near the Danube where and before stool great monastery of Saint Nicodemus had fostu done. “For the same deed is Looks like some restoration work of the monastery would be executed by Athanasius, abbot of the monastery since Tsimana.

After the war ended the Austro-Turkish peace of Pasarovitz the year 1718, the monastery will see a new period of decay. It will be given only on the map drawn in 1720 by Samuelis Koleseri. On September 5, 1891 Bishop Gennady of Ramnic canonical visits to Vodita, describing the ruins of the monastery. Church oldest documented voivodal were left only some walls and the surrounding cells still see only the foundations. In the period 1991-1995 there was built a block of rooms, where there is also abbey and monastery refectory (dining hall). Also in 1995, construction of a beautiful wooden churches, the achievements that have been taken and some elements of Maramures traditional style. Currently, the new church was completed and consecrated on 29 July 2001 Yalta Grace to Theophanes, Metropolitan of Oltenia then.

Drumul catre vechea Manastire – Road to the old Monastery

vodita 1

vodita 2

vodita 3

vodita 4

vodita 5

DSCF6952

DSCF6964

DSCF6963

Noua manastire – The new monastery

DSCF6888

vodita 6

vodita 7

vodita 8

DSCF6922

DSCF6924

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s